Parent Teacher Association

Executive Body


FR. ASHLEY MIRANDA

RECTOR

Fr._Ashley_Miranda.jpg

FR. ANTHONY FONSECA

PRINCIPAL

FR._ANTHONY_FONSECA.JPG

MR. SACHIN SABE

SUPERVISOR (PRE PRIMARY AND PRIMARY)

MR._SACHIN_SABE.JPG

MRS. REBECCA KHISTY

SUPERVISOR (MIDDLE SCHOOL)

MRS.REBECCA_KHISTY.JPG

MISS. BHANUMATI PANDA

SUPERVISOR (SECONDARY AND JUNIOR COLLEGE)

MS._BHANUMATI_PANDA.JPG

MRS. SONALI SHAH ( IX A ) - PTA VICE PRESIDENT

PRAPTI

9822408279

MRS_SONALI_SHAH.jpg

Jr. Kg - Sr. Kg


MRS. NILOFAR SHAIKH (JR. KG A)

AATIF

9158504453

NILOFAR SHAIKH.jpg

MRS. ROSHNI M. (JR. KG B)

DIYA

8657268700

ROSHNI M.jpg

MRS. SUNITA J. (JR. KG C)

SUNAINA

9423971246

SUNITA IDNANI.jpg

MR. LALIT BHADANE (SR.KG. A)

RUDRA

9404525300

LALIT BADANE.jpg

MR. REYNOLD JOSEPH (SR. KG. B)

.jpg

MRS. SWATI SALVE (SR. KG. C)

HIRAKSHI

9890681103

SWATI SALVE.jpg

I - IV


MR. HEMANT DHUMAL ( I A )

ARADHYA

9881435050

HEMANT DHUMAL.jpg

MRS. SEEMA BANSODE ( I B )

TANISHKA

9175549775

SEEMA BANSODE.jpg

MRS. RIDDHI KSHIRSAGAR ( II A )

ISHA

9370513635

RIDDHI KSHIRSAGAR.jpg

MR. SAMEER TRIBHUVAN ( II B )

SONAL

9850732007

SAMEER TRIBHUVAN.jpg

MR. PARAG AHIRE ( III A )

SWARA

8308835494

PARAG AHER.jpg

MRS. RUPALI THORAT ( III B )

SAMYAK

9881899326

RUPALI THORAT.jpg

MRS. NAINA SAINDANE ( IV A )

BHAUMIK

9561330852

NAINA SAINDANE.jpg

MRS. SAPNA PAGAR ( IV B )

SWARIT

7350375770

.jpg

V - VII


MRS. TAMANNA BHATIA ( V A )

KIRTI

TAMANNA BHATIA.jpg

MR. HARSHAD MARU ( V B )

TANVISHA

HARSHAD MARU.jpg

MRS. MAJUSHA PAWAR ( VI A )

SWARALI

MANJUSHA PAWAR.jpg

MRS. SHRADDHA BHAT ( VI B )

BHUMI

SHRADDHA BHAT.jpg

MR. PRAMOD AVHAD ( VII A )

.jpg

MR. NITIN RANDHIR ( VII B )

ADITYA

NITIN RANDHIR.jpg

VIII - X


MR. DEVENDRA RAHATE ( VIII A )

SHRAVANI

DEVENDRA RAHATE.jpg

MRS. SAVITA VARMA ( VIII B )

KABEER

SAVITA VARMA.jpg

MRS. TAMBE ( IX A )

ATHARVA

TAMBE.jpg

MRS. KOKNI ( IX B )

RIYA

KOKANE.jpg

MRS. SHAILAJA GOSAVI ( X A )

SAMRADNYEE

SHAILAJA GOSAVI.jpg

MRS. LETICIA JOHN ( X B )

LETICIA JOHN.jpg

XI AND XII


MRS. YASHIN KHAN ( XII SCIENCE )

9922592888

MRS_YASHIN_KHAN.jpg

MRS. ASHWINI MAHALE ( XII COMMERCE )

RAJNANDINI

90289889873

MRS_ASHWINI_MAHALE.jpg

MRS. SNEHAL KAMBLE (XII SCIENCE)

SHWETA

SNEHAL KAMBLE.JPG